Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, neft məhsullarının və təbii qazın hasilatı və emalı, neft və neft məhsulları tullantılarının emalı vasitələrinin dövriyyəsinə dair xüsusi icazənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

REQLAMENT

Tələb olunan sənədlər:

Fiziki şəxslər üçün Hüquqi şəxslər üçün
1

Xüsusi icazə almaq üçün Ərizə forması

Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

adı, atasının adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünvanı), sahibkarlıq fəaliyyətinin növü

Xüsusi icazə almaq üçün Ərizə forması

Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, hesablaşma hesabının nömrəsi və bankın adı, sahibkarlıq fəaliyyətinin növü

   Ərizəyə aşağıdakılar əlavə olunmalıdır:
 2    Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin skan forması
 3 Ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin skan forması
  Əşyaların göstəricilərindən və dövriyyənin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq:
 4 Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda lisenziyanın skan forması
 5 Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyinin skan forması
 6 Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, neft məhsullarının və təbii qazın hasilatı, onların, neft və neft məhsulları tullantılarının emalı üçün nəzərdə tutulan müvafiq avadanlığın olması barədə sənədin skan forması
 7 Hasilat və emal vasitələrinin normativ-texniki tələblərə uyğun olması barədə təsdiqedici sənədin (keyfiyyət və uyğunluq sertifikatı) skan forması
 8  Mütəxəssislərin müvafiq ixtisasa malik olmaları haqqında sənədlərin skan forması
 9  Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, təbii qazın hasilatı və neft məhsulları tullantılarının emalı məqsədi ilə müvafiq torpaq sahəsinin və yerin təkinin ayrılması barədə sənədin skan forması
 10  Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, neft məhsullarının və təbii qazın hasilatı və neft məhsulları tullantılarının emalı vasitələrinin saxlanılması üçün nəzərdə tutulan müvafiq obyektlərin mühafizəsinin təşkil edilməsi haqqında sənədin skan forması
 11 Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, təbii qazın hasilatı və neft məhsulları tullantılarının emalı prosesində şəxslər tərəfindən aparılan geoloji, texniki, markşeyder sənədlərinin skan forması
 12 Qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, təbii qazın hasilatı və neft məhsulları tullantılarının emalı ilə əlaqədar işlərin təhlükəsiz görülməsinin təmin edilməsi barədə sənədin skan forması
 13 Qəza vəziyyətinin qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər proqramı (elektron formada)
   Qeyd1. Tələb olunan sənədlərə qanunvericiliklə natarial qaydada təsdiqlənmə və ya digər tələblər müəyyənləşdirilmişdirsə, bu halda elektron xidmətin göstərilməsi üçün həmin sənədlərin elektron formada sürətləri, icranın nəticəsinin əldə edilməsi zamanı isə onların əsli bilavasitə təqdim edilir.
 14 Elektron ərizə Elektron ərizə
Zəhmət olmasa gözləyin!